Citrix SD-WAN 平台

以太网端口名

配置设备时为设备的各种以太网端口指定 IP 地址。SD-WAN 实例中 SD-WAN 1000 PE 和 2000 PE 装置的前面板上以太网端口的标记不同,如下表所示:

前面板   SD-WAN 实例
SD-WAN 1000 PE SD-WAN 2000 PE  
管理(蓝色) 0/1(LOM/PRI) Primary
辅助 0/2 (AUX) 辅助
apA LAN1/WCCP(绿色) 1/1 apA.1
apA WAN1 1/2 apA.2
apB LAN2 1/3 apB.1*
apB WAN2 1/4 apB.2*

仅在四端口模式下可用于 SD-WAN 实例。

以太网端口名

在本文中